FORENINGENS VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR FORENINGSFITNESS STUBBEKØBING (FfStbk)


§1 Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Foreningsfitness Stubbekøbing.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune, Tuemosevej 2, 4850 Stubbekøbing

§2 Formål
Foreningens formål er:
Stk. 1.
At virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Stubbekøbing og omegn for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Stk. 2.
Med udgangspunkt i aktiviteterne i Foreningsfitness Stubbekøbing og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen på demokratisk vis og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i fællesskabet.

§3 Medlemmer
Stk. 1.
Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, vedtægter og retningslinjer, kan optages som medlem, når kontingent er betalt. Medlemmer under 18 år skal afgive skriftlig tilladelse fra forælder eller værge. Der kan optages medlemmer under 15 år, såfremt foreningen opretter hold med instruktør.

Stk. 2.
Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3.
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent, kan af bestyrelsen – med 8 dages varsel – udelukkes fra foreningen, indtil restancen er betalt. Ved betalingsrestance betragtes dette som automatisk udmeldelse af fitnessforeningen, og man kan først optages som medlem igen, når man har betalt sin restance.

Stk. 4.
Indmeldelses-/udmeldelsesprocedure fastlægges af bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel. Ved udtræden af foreningen sker der ikke refusion af betalt kontingent.

Stk. 5.
Medlemmer, der ikke overholder retningslinjer og foreningens anbefalinger kan imødese påtale, karantæne eller eksklusion af foreningen uden refusion af kontingent.
Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse, er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.

§4 Regnskab
Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret (1. januar - 31. december). Senest d. 15.2. afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

Stk. 2
Regnskabet revideres af revisoren, som vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Revisoren gennemgår hvert år i februar/marts det samlede regnskab og påser, at regnskabet lever op til god regnskabsskik for foreningsregnskaber.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger.

§5 Aftaleret
Stk. 1.
Det er formanden eller kassereren i forening sammen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Ved investeringer på over 50.000 kr. kræves der er godkendelse af hele bestyrelsen.

Stk. 2.
Foreningsfitness Stubbekøbing hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§6 Udvalg
Bestyrelsen for Foreningsfitness Stubbekøbing kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter ansvarsområderne og kan være repræsenteret i udvalgene.

§7 Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen varsles ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningens lokaler. Dette sker med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse, herunder også valg til bestyrelsen.

Stk. 2.
Stemmeret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restance, er fyldt 15 år og har været medlem i mindst 3 måneder.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, se dog § 9+10.
Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning. 
Stk. 3.
Valgbare er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 15 år, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Stk. 4.
Dagsorden:
Den ordinære, årlige generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering.
4. Indkomne forslag
5. Valg til foreningens bestyrelse.
Foreningens formand (På valg i lige år)
Foreningens kasserer (På valg i ulige år)
Menigt medlem (På valg i lige år)
Menigt medlem (På valg i ulige år)
Menigt medlem (På valg i lige år)
1. Suppleant (På valg i ulige år)
2. Suppleant (På valg i lige år)
6. Valg af foreningens revision se § 4 stk. 2.
Valg af revisor (På valg hvert år)
Valg af revisorsuppleant (På valg hvert år)
7. Eventuelt

Der føres referat af generalforsamlingen, som underskrives af formanden og dirigenten.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftligt begæring herom. Begæringen skal for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i originaleksemplar til foreningens formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes navn og adresse samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen anførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter eventuel begæring herom er fremsat og indkaldes med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af dagsorden, idet indvarslingen finder sted, som ved ordinær generalforsamling.

§8 Digital generalforsamling.
Stk. 1.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2.
Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.


Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5.
Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§9 Bestyrelsen
Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen (eller 1 år jf. § 7).

Stk. 2.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Dog kan kasserer vælges udenfor bestyrelsen.

Stk. 3.
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder 1. suppleanten, eller bestyrelsen kan udpege et nyt medlem, der virker frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og træffer afgørelse i alle spørgsmål i forbindelse med denne, der ikke er henlagt til generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde afholdes i henhold til forretningsordenen, eller når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller kasseren er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres referat af bestyrelsesmøder.

Stk. 5.
Bestyrelsen består udover de faste medlemmer af 2 suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant, der vælges for 2 år ad gangen forskudt af hinanden. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder 1. suppleanten i stedet og bestyrelsen, fordeler posterne mellem sig på ny. Hvis formanden forlader bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand af og blandt sine medlemmer.

§10 Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, hvor mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for et rettidigt fremsendt forslag iflg. § 7.

§11 Foreningens opløsning
Stk. 1.
Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Stk. 2.
I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

§12 Bemyndigelse
I tilfælde hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling.
Stubbekøbing, den 08. juni 2021

sign. Bestyrelsen