BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF FORENINGSFITNESS STUBBEKØBING (FFSTBK)


§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Foreningsfitness Stubbekøbing. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Foreningsfitness Stubbekøbing kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig. Du skal være fyldt min. 15 år for at være medlem af Foreningsfitness Stubbekøbing.


§2. Nøglebrik

Nøglebrikken medbringes og benyttes til at få adgang til centeret. Nøglebrikken er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver din nøglebrik væk eller beskadiget meddeles dette til Foreningsfitness Stubbekøbing, som udsteder en ny nøglebrik mod et gebyr p.t. kr. 50,00

Nøglebrikken kan først udleveres efter gennemført instruktør-time.


§3. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab, betaler du forud for hele den tilmeldte kontingentperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes kontingentet til vores automatiske kortbetaling, og du betaler et oprettelsesgebyr (indmeldelses- & nøglebriksgebyr) og for perioden fra oprettelsen til næste kontingentperiodes betaling. Betalingen sker herefter automatisk jfr. den valgte kontingentperiode. Du er selv ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af medlemskabet. Du giver ved din indmeldelse samtykke til, at Foreningsfitness Stubbekøbing opbevarer dine stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den periodevise betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort.


§4. For sen betaling

Betales kontingentet ikke til den aftalte tid, udsendes en betalingspåmindelse til dig. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Din nøglebrik spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Foreningsfitness Stubbekøbing.


§5. Varighed/Medlemskab

Ved oprettelse af et medlemskab i Foreningsfitness Stubbekøbing er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontingenter.


§6. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med mindst en måneds varsel til en kontingentperiodes udløb. Det kan gøres enten via onlineudmeldelsen på medlemsportalen eller ved at kontakte foreningens kasserer på kasserer@ffstbk.dk. Jfr. bestemmelserne i §5 refunderes der ikke et evt. forudbetalt kontingent.


§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Foreningsfitness Stubbekøbing forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre i priser og foreningens betingelser for medlemskab.


§8. Træning og ophold i centret

Foreningsfitness Stubbekøbing er kun for medlemmer og alle, der skal ind i centeret skal registrere sin nøglebrik i adgangskontrollen ved indgangen til centeret. Børn ifølge med voksne må opholde sig roligt ved stolearealet. I centeret anvendes indendørs træningssko og træningstøj ved træning. Træningsudstyret tørres af efter brug og vægte og skiver lægges på plads efter brug. Vægte og vægtstænger må først slippes når de har kontakt med gulvet. Henvisninger fra instruktører og bestyrelsen skal altid følges. Støjende, provokerende eller stødende adfærd over for andre tolereres ikke. Der er videoovervågning i træningslokalerne.


§9. Misligholdelse af medlemskab

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet/instruktørerne. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Foreningsfitness Stubbekøbing’s ansatte/frivillige medarbejdere, kan Foreningsfitness Stubbekøbing uden varsel bortvise medlemmet, jfr. vores vedtægter. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af nøglebrik.


§10. Ændringer i hold m.v.

Foreningsfitness Stubbekøbing forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold.


§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Foreningsfitness Stubbekøbing. Foreningsfitness Stubbekøbing tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger.


§12. Værdigenstande

Foreningsfitness Stubbekøbing bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. NB! Garderobeskabe må kun være låst under ophold i centeret.


§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til, at Foreningsfitness Stubbekøbing må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Du kan opdatere dine kontakt- og stamdata under din profil på medlemsportalen.


§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske efter de på holdet fastsatte afbudsfrister. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på via bookingsystemet på hjemmesiden eller via appen. Instruktøren registrerer fremmødte på holdet.


§15. Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

 


Version 1.8 - Senest opdateret 24.07.2023 (JB)